طراحی سایت آزمایشگاهی یاسین طب تجهیز ایرانیان

خانه / طراحی وب سایت / طراحی سایت آزمایشگاهی یاسین طب تجهیز ایرانیان

طراحی سایت آزمایشگاهی یاسین طب تجهیز ایرانیان

فروش تجهیزات آزمایشگاهی – کرج، خیابان شهید بهشتی

شرکت‌ یاسین طب تجهیز ایرانیان بیش از 10 سال است که عملا فعالیت حرفه ای خود را آغاز نمونده است و طراحی سایت آزمایشگاهی اختصاصی خود را رسما در سال 1399 توسط شرکت طراحی سایت منسیکس آغاز کرده است. دفتر مرکزی این شرکت در استان البرز بوده و توزیع اقلام آزمایشگاهی را از استان البرز به سایر استان ها انجام می دهد.
این شرکت ﺑﺎﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎیﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ازﺗﻮان ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ را در ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺟﺎﯾﮕﺎه شرکت­ های برتر،میان شرکت های بزرگ قرار گیرد

و  در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ انسانی متعهد، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎرآﻣﺪ، توانسته اﻗﻼم مصرفی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎههای میکروبی، ﺳﺮﻟﻮژی ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ، پاتوبیولوژی و بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی از قبیل انواع کیت های بیوشیمی،سرلوژی، هورمونی و… محیط های کشت، سرم های آلبومین و اقلام مصرفی چون سفتی باکس ،یورین باتل ، کاپ های دستگاه بیوشیمی ، سمپلر و شیشه الات و انواع لوله های آزمایشگاهی و ….ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻗﻼم نام برده ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ورزد.

شرکت‌ یاسین طب تجهیز ایرانیان بیش از 10 سال است که عملا فعالیت حرفه ای خود را آغاز نمونده است و طراحی سایت آزمایشگاهی اختصاصی خود را رسما در سال 1399 توسط شرکت طراحی سایت منسیکس آغاز کرده است. دفتر مرکزی این شرکت در استان البرز بوده و توزیع اقلام آزمایشگاهی را از استان البرز به سایر استان ها انجام می دهد.

طراحی سایت آزمایشگاهی
لطفا به این نوشته امتیاز دهید
[کل: 2 میانگین: 5]